۞ ۩ ஜ ۩ ۞ ۩ ஜ ۩ ۞ Eva Folk  ۞ ۩ ஜ ۩ ۞ ۩ ஜ ۩ ۞

Deutsche Folklore-Sängerin
Eva Folk - Photo Impressions
 


                                   Versünd’ge dich an keinem Tier‘,
                                                 Gott erschuf euch beide.
                                         Und gab dem Tier‘, so gut wie dir,
                                                
Des Daseins süße Freude
.zurück zum Menü

 
Email