۞ ۩ ஜ ۩ ۞ ۩ ஜ ۩ ۞ Eva Folk  ۞ ۩ ஜ ۩ ۞ ۩ ஜ ۩ ۞

Deutsche Folklore-Sängerin
Eva Folk - Photo Impressions
                                    Versünd’ge dich an keinem Tier‘,
                                                        Gott erschuf euch beide.
                                                 Und gab dem Tier‘, so gut wie dir,
                                                       
Des Daseins süße Freude
.

zurück zum Menü

 
Email